Σύµβαση δανειακής διευκόλυνσης

Posted on 5 Φεβρουαρίου, 2012 6:15 μμ από

11


του Γιάννη Καλαϊτζή (www.gianniskalaitzis.gr)

του ΚΙΜΠΙ

Οι Kάτωθι συµβαλλόμενoι Άγγλoι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Γερµανοί (πρωτίστως) και λοιποί ευρωεταίροι, από κοινού µετά του Διεθνούς Νοµισµατικού ταµείου και των Σάιλοκ της υφηλίου που κατέχουν ελληνικά οµόλογα, εφεξής αναφερόµενοι ως «δανειστές» ή «πιστωτές», και η Ελληνική Δηµοκρατία, εφεξής αναφερόµενη ως «δανειολήπτρια» ή «ο µαλάκας», συνοµολογούν τα εξής: Οι δανειστές αναλαµβάνουν τη χορήγηση δανειακής διευκόλυνσης ύψους 130 δισ. ευρώ προς τη δανειολήπτρια (ή µαλάκα) βάσει της µεταξύ τους συναφθείσης συμφωνίας των πιστωτών (βλέπε παράρτηµα 2 της παρούσας σύµβασης).

Αναλήψεις, εκταμιεύσεις, όροι: Οι δανειστές καταβάλλουν σε ισόποσες δόσεις ανά τρίµηνο το αναλογούν ποσόν άµα τη αιτήσει της δανειολήπτριας, υπό τον όρο ότι η τελευταία έχει υποστεί την αναλογούσα τιµωρία της, έχει µάθει φαρσί το µάθηµά της κι έχει υλοποιήσει στο ακέραιο όσα της έχουν υποδείξει οι δανειστές βάσει του Μνηµονίου Παρανόησης (ΜΟΜ: Memorandum of Misunderstanding, βλέπε παράρτηµα 3 της παρούσας σύµβασης).

Δικαιώµατα και υποχρεώσεις δανειστών: Οι δανειστές δικαιούνται να αναβάλουν, να επισπεύδουν ή να διακόπτουν εντελώς τη χορήγηση των πιστώσεων αναλόγως της µεταρρυθµιστικής δεκτικότητας της δανειολήπτριας, ιδιαιτέρως στο πεδίο της µείωσης του εξωφρενικού µισθολογικού της κόστους. Δικαιούνται επίσης να εγκαθιστούν δικούς τους υπουργούς σε όσα υπουργεία χειρίζονται πόρους που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση. Σε περίπτωση δυστροπίας των ιθαγενών, οι δανειστές δικαιούνται να αναστέλλουν όλα τα άρθρα του εγχωρίου Συντάγµατος τα οποία δηµιουργούν προσκόμματα στην οµαλή εκτέλεση της σύµβασης, επιφυλάσσονται δε του δικαιώματος τους να επιβάλουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στρατιωτικό νόµο ή να διενεργούν επέµβαση για τη διατήρηση της συνοχής της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης. Υποχρέωση των δανειστών είναι να δικαιολογούν επαρκώς προς τους φορολογουμένους; των χωρών τους την αποδοτικότητα της επένδυσής τους στη δανειολήπτρια.

Δικαιώµατα και υποχρεώσεις δανειολήπτριας (ήτοι, του µαλάκα): Η δανειολήπτρια υποχρεούται να υποβάλει προς τους δανειστές τριµηνιαία έκθεση πεπραγµένων επί των όρων που αναφέρονται στο ΜΟΜ (Μνηµόνιο Παρανόησης) και δη επί της προϊούσας µείωσης των µισθών µέχρι του επιπέδου της Ζιµπάµπουε (ετήσιο κατά κεφαλήν ΑΕΠ 303$), του ρυθµού επέκτασης των ατοµικών συµβολαίων δουλοκτησίας των µισθωτών, του ρυθµού απολύσεων των δηµοσίων υπαλλήλων, του βαθµού κατάργησης αντιπαραγωγικών φορέων του κράτους (σχολεία, νοσοκοµεία, προνοιακές δοµές, αυτοδιοίκηση κ.ο.κ.)

Η δανειολήπτρια διατηρεί το δικαίωµα να διενεργεί ελεύθερες εκλογές, υπό τον όρο ότι θα προηγείται συµφωνία των περισσοτέρων κοµµάτων για σχηµατισµό κυβέρνησης και ότι τα προγράµµατα των κοµµάτων δεν θα ασχολούνται µε θέµατα που άπτονται της παρούσας σύµβασης και του ΜΟΜ, αλλά θα εστιάζουν στα λοιπά θέµατα (πρόγνωση καιρού, τι δένδρα θα φυτευτούν στο Σύνταγµα, τι χρώµα θα έχουν οι κεραµοσκεπές κ.λπ.).

Εγγυήσεις: Η δανειολήπτρια αναλαµβάνει ως υποχρέωση την εξόφληση του δανείου µε τον προβλεπόµενο τόκο, παρέχοντας ως εξασφάλιση σε περίπτωση αθέτησης και υπερημερίας παν κινητό και ακίνητο εντός της επικράτειας της. Οι δανειστές, σε περίπτωση αδυναµίας της  δανειολήπτριας δύνανται να ικανοποιηθούν µέσω των εγγυήσεων που αυτή παρέχει κατά την ακόλουθη σειρά: κινητή περιουσία του κράτους (µετοχές και λοιπές άϋλες αξίες), ακίνητη περιουσία του κράτους, πάγιες εγκαταστάσεις ΔΕΚΟ και δηµοσίων υπηρεσιών, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά µνηµεία, ακτές, δάση, νήσοι, νησίδες και βραχονησίδες Κ.Ο.Κ. Σε περίπτωση που η αξία των προαναφερθέντων δεν επαρκεί για να καλύψει το ύψος του δανείου µετά των τόκων, οι δανειστές µπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους µε την αξιοποίηση του ιθαγενούς πληθυσµού, αρχής γενοµένης από τους νεότερους και υγιέστερους.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία: Με την παρούσα σύµβαση η δανειολήπτρια (ή µαλάκας) παραιτείται από κάθε ασυλία (επί των περιουσιακών της στοιχείων) έχει ή πρόκειται να αποκτήσει από νοµικές διαδικασίες. Ως εφαρµοστέο δίκαιο της παρούσας σύµβασης και κάθε εξωσυµβατικής υποχρέωσης απορρέει από αυτήν ορίζεται το δίκαιο των νήσων Κέιµαν. Οι δανειστές δικαιούνται επίσης να προσφύγουν κατά της δανειολήπτριας σε δικαστήριο µιάς εκ των 35 πολιτειών των ΗΠΑ όπου ισχύει η θανατική ποινή ή και σε κινεζικό δικαστήριο, βάσει της άγραφου πλην διαρκούς αρχαίου κανόνα της Πίστης: «τη λίβρα κρέατος που ζητάω την έχω ακριβοαγορασµένη. Είναι δική µου και τη θέλω*».

*Σαίξπηρ, Ο Έμπορος της Bενετίας

Αναδημοσιεύει από τη στήλη Εναλλάξ του Δρόμου της Αριστεράς η Νefeli7

Τεχνική Βοήθεια Jaquou Utopie

Ετικέτα: ,