← Καραμανλής ή τάνκς; Παπανδρέου ή καταστροφή;

ekavi_x

Posted on 31 Οκτωβρίου, 2011 10:18 μμ από 1284 × 918

0


Ç äùäåêÜ÷ñïíç óêýëá ÅêÜâç äéáìáñôýñåôáé ìå ðáíü óôçí Ðëáôåßá ÓõíôÜãìáôïò, Ôñßôç 2 Áõãïýóôïõ 2011.