Πλατεία Καλαμάτας: Ένα επίκαιρο κείμενο

Posted on 13 Ιουλίου, 2011 8:53 μμ από

22


του Ηλία Β. Μακρή (αναδημοσίευση απο την εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ, 10/07/2011).

Αν δεχτούμε αυτό που κατά καιρούς έχει ειπωθεί και γραφτεί, ότι η κρίση είναι κύρια κοινωνική παρά οικονομική (χωρίς βέβαια να υποβαθμίζεται το οικονομικό σκέλος της), ο συνειρμός που επιτελείται στρέφεται στην έννοια… «πολιτικό ον», η οποία στις μέρες μας αντικαταστάθηκε από αυτήν του «ιδιώτη», εκφυλίζοντας έτσι την ανθρώπινη υπόσταση. Ως εκ τούτου, παραφράζοντας τον Τσόρτσιλ, κρίνεται ότι η πολιτική είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευθεί κανείς σε αιρετούς της όποιας απόχρωσης. Είναι προφανές ότι τα πολιτικά κόμματα ότι είχαν να δώσουν στην κοινωνία το έδωσαν και έχουν ήδη μπει στις φθίνουσες αποδώσεις, πολύ πριν την κρίση. Μάλλον, δεν τα πολυκαταφέρνουν να εναρμονιστούν με τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, με αποτέλεσμα την ένταση της απαξίωσής τους και συνακόλουθα της δικής μας ιδιώτευσης. Ως εκ τούτων το σπουδαιότερο, εν δυνάμει, επίτευγμα της πλατείας είναι η απαρχή της επανένταξης των ατόμων – μελών στον οργανισμό της κοινωνίας, της επανάκτησης, δηλαδή, της ιδιότητας του πολιτικού όντος, με συνέπεια την αναγέννηση της πολιτικής, αρκεί βέβαια να υπάρξει συνέχεια. Βέβαια, κάθε αρχή είναι δύσκολη, μα και συνάμα το ήμισυ του παντός.

Το κείμενο που ακολουθεί έχει πολύ πιο φιλόδοξο στόχο από την απλή διαμαρτυρία ή αντιπαράθεση με την σημερινή κυβέρνηση και τις γνωστές πολιτικές, οικονομικές επιλογές της. Επιχειρεί μια απόπειρα γεφύρωσης της ιστορικής μας ασυνέχειας, η οποία καθίσταται απαραίτητη στην αέναη διαπραγμάτευση που αφορά κύρια την επερχόμενη γενιά.

(Κείμενο της Επανάστασης του 1821, σκαλισμένο στο Ηρώο της Πλατείας 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα)

«Προειδοποίησις εις τας ευρωπαϊκάς αυλάς ΠΛΑΤΕΙΑΣ εκ μέρους του φιλογενούς αρχιστρατήγου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομιχάλη και της Μεσσηνιακής Συγκλήτου ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.
Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ τυραννίας εις το διάστημα ενός και επέκεινα αιώνος ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ κατήντησεν εις μιαν ακμήν ώστε να μην μείνει άλλο εις τους δυστυχείς Πελοποννησίους Γραικούς ειμή μόνον πνοή και αυτή δια να ωθή κυρίως τους εγκάρδιους των αναστεναγμούς. Εις τοιαύτην όντες δόλιαν κατάστασιν στερημένοι από όλα τα δίκαιά μας με μίαν γνώμην ομοφώνως απεφασίσαμεν να λάβωμεν τα άρματα και να ορμήσωμεν κατά των τυράννων πάσα προς αλλήλους μας φατρία και διχόνοια ως καρποί της τυραννίας απερρίφθησαν εις τον βυθόν της λήθης (;)* και άπαντες πνέομεν πνοήν ελευθερίας.
Αι χείρες ημών αι δεδεμέναι και μέχρι του νυν από τας σιδηράς αλύσσους της βαρβαρικής τυρρανίας ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΥ ελύθησαν ήδη και έλαβον τα όπλα προς μηδενισμό της βδελυράς τυραννίας ΤΩΝ. Οι πόδες ημών οι περιπατούντες εν νυκτί και ημέρα εις τας ενηγγαρεύσεις τας ασπλάχνους** τρέχουν εις απόκτησιν των δικαιωμάτων μας. Η κεφαλή μας η κλίνουσα τον αυχένα υπό τον βάρβαρο ζυγόν τον απετείναξε και άλλο δεν φρονεί ειμή την ελευθερίαν. Η γλώσσα μας η ανωφελών παρακλήσεων προς εξιλέωσιν των βαρβάρων τυράννων*** τώρα μεγαλοφώνως φωνάζει και κάμνει να αντηχή ο αήρ το γλυκύτατον όνομα της ελευθερίας. Εν ενί λόγω όλοι απεφασίσαμε ή να ελευθερωθώμεν ή να αποθάνωμεν. Τούτου ένεκεν προσκαλούμε επιμόνως την συνδρομήν και βοήθειαν όλων των εξευγενισμένων ευρωπαϊκών γενών ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ώστε να δυνηθώμεν να φθάσουμε ταχύτερον εις τον ιερόν και δίκαιον σκοπόν μας και να λάβωμεν τα δίκαιά μας να αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημένον Ελληνικόν ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ γένος μας. Δικαίω τω λόγω η μήτηρ μας Ελλάς δια της οποίας και υμείς εφωτίσθητε απαιτεί ως εν τάχει την φιλάνθρωπον συνδρομήν σας **** και δια χρημάτων και δια όπλων και της οποίας εσμέν ευέλπιδες ότι θέλει αξιωθώμεν και ημείς θέλομεν σας ομολογή άκραν υποχρέωσιν και εν καιρώ θέλομεν δείξη και πραγματικώς την υπερ της συνδρομής σας ευγνωμοσύνην μας.

1821 Μαρτίου 23 2011 ΙΟΥΛΙΟΥ 3: Εν Καλαμάτα εκ του Σπαρτιατικού Στρατοπέδου ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 23ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
Πέτρος Μαυρομιχάλης Αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού Στρατού

Οι κρίσεις και τα συμπεράσματα αφήνονται στους αναγνώστες

Σημειώσεις

Οι διαγραφές συνιστούν το πρωτότυπο κείμενο, ενώ τα τονισμένα ΚΕΦΑΛΑΙΑ μέσα στο κείμενο αποτελούν αντικατάσταση των διαγραφών ή προσθετική παρέμβαση στο πρωτότυπο κείμενο.
Επικαιροποίηση όρων:
* (;) κατά πόσο καταφέραμε να ξεχάσουμε τη διχόνοια και τις μίζερες λογικές των γκρουπούσκουλων είναι ένα θέμα και μάλιστα πολύ σοβαρό.
** Άσπλαχνες ενηγγαρεύσεις = η εντατικοποίηση της ελαστικοποιημένης εργασίας, η εκμετάλλευση γενικότερα.
*** Η γλώσσα μας η ανωφελών παρακλήσεων προς εξιλέωσιν των βαρβάρων τυράννων= το «γλείψιμο», ο «ρεαλιστικός» συμβιβασμός, ακόμη και ο δήθεν «πολιτικός πολιτισμός», όχι όμως ο πραγματικός πολιτικός πολιτισμός.
**** Την φιλάνθρωπον συνδρομήν σας = την αλληλεγγύη σας.

Το κείμενο μας έστειλε ο καλός φίλος Methexis και το ανέβασε ο Γαλαξιάρχης
Short Link: http://wp.me/p1pa1c-bfm

Advertisements