Εφαρμοστικός Νόμος Έκτρωμα

Posted on 28 Ιουνίου, 2011 2:40 μμ από

6


Αυτό είναι η συνέχεια του σχεδίου της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με τη βοήθεια της ΕΕ, της ΚΕΤ και του ΔΝΤ.

Με μια πρώτη ματιά σημειώνω μόνο κάποια σημεία άξια μόνο για να μας ωθήσουν να ρίξουμε αυτή την κυβέρνηση. Σε αγκύλη τα σχόλια που αντιγράφω αυτούσια από τα Επίκαιρα και με italics αυτούσια μέρη του Εφαρμοστικού Νόμου.

Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 17 του επόμενου άρθρου

[∆ηλαδή, ό,τι ξεπουλιέται δηλώνεται ευθύς εξ αρχής ότι πάει κατευθείαν στους δανειστές]

Ο νόμος ιδρύει το ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.

Η διάρκεια του Ταμείου είναι έξι (6) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται,  εφόσον ο σκοπός του Ταμείου δεν έχει εκπληρωθεί.

[Θα πουλάμε για χρόνια υπέρ των δανειστών]

Και η αποκαλυπτική συνέχεια:

  • Στο Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγμα:
  • κινητές αξίες εταιρειών
  • δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας

[∆ΕΝ ΜΕΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΕΞΩ. ΓΕΝΙΚΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ!!! ΕΠΙΣΗΣ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α (τοπική
αυτοδιοίκηση) ακόμα και οι ΑΓΙΑΛΟΙ, κατ’ αποκλειστική χρήση (πάνε και οι παραλίες μας)!!!

Πωλούνται και τα αποθεματικά σε ρευστό που έχουν χρυσοφόρες εταιρίες(π.χ. ΟΠΑΠ). ∆ηλαδή, οι
∆ημοσιοι Οργανισμοί που έχουν δικαιώματα εκμετάλλευσης π.χ. ορυκτού πλούτου (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χρυσός, ουράνιο κλπ) εκποιούν και τα δικαιώματα αυτά; ΠΑΕΙ ΚΑΙ Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ!]

Με απόφαση της ίδιας Επιτροπής, μπορεί να μεταβιβάζονται και να περιέρχονται στο Ταμείο χωρίς αντάλλαγμα, για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, και άλλα περιουσιακά στοιχείαπου υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων των περιπτώσεων της προηγουμένης παραγράφου

Το πράγμα ή το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταμείο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Από τη μεταβίβαση του πράγματος ή την παραχώρηση του δικαιώματος στο Ταμείο, ο προηγούμενος κύριος ή δικαιούχος παραμένει στη διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή του δικαιώματος, ως εκ του νόμου εντολοδόχος του Ταμείου, χωρίς αμοιβή, υποχρεούται να το διατηρεί κατάλληλο για τον προορισμό του, σύμφωνα και με τις οδηγίες που δίνονται εγγράφως σ’ αυτόν από το Ταμείο και εξακολουθεί να βαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από τη διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή του δικαιώματος

[1)Το ότι έτσι και αποφασιστεί η μεταβίβαση ενός περιουσιακού στοιχείου προς το Ταμείο, μετά δεν μπορεί κανείς πια να ανακαλέσει την απόφαση και να το πάρει πίσω ΠΟΤΕ.

2) Το ότι η υπάρχουσα διοίκηση της δημόσιας εταιρίας λειτουργεί πλέον ως ΕΝΤΟΛΟ∆ΟΧΟΣ του ταμείο ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ και εκτελεί οδηγίες που δίνονται εγγράφως σε αυτόν ;

3)  Συνεχίζει να βαρύνεται με τις ∆απάνες!! ∆ηλαδή, ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ π.χ. του ∆ημόσιου Οργανισμού (∆ΕΗ,  ΟΣΕ κλπ) συνεχίζουν να βαρύνουν το ∆ημόσιο, ενώ όλα τα έσοδα πηγαίνουν απευθείας στην ΤΡΟΪΚΑ,  όπως φαίνεται πιο πάνω!]

Kλείνω με αυτή τη μεταφορά, και προτείνω να διαβάσετε τον εφαρμοστικό νόμο για να γίνει κατανοητό ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο:

Τρία (3) από τα επτά (7) μέλη του Σ.Ε. υποδεικνύονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου για τοποθέτηση,  από τους εκπροσώπους που προβλέπονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 3

[ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟ: 3 από τα 7 μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, το οποίο αποκλειστικά εισηγείται την αξιοποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου, τοποθετούνται κατόπιν υποδείξεως των Παρατηρητών, είναι δηλαδή υπάλληλοι της Τρόικα. ΘΑ ΠΟΥΛΑΜΕ ∆ΗΛΑ∆Η ΕΚΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΤΙΜΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ]

Μπορείτε να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.

Σημειώνω ότι μεταφέρω αυτούσια τα σχόλια και το κείμενο όπως δημοσιεύτηκε από τα Επίκαιρα, χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνώ απολύτως με ότι διαβάζω στον σχολιασμό. Θεωρώ πολύ χρήσιμο να διακινηθεί το κείμενο του νόμου ώστε να έχουμε όλη την ενημέρωση που οι κυβερνώντες αρνούνται να μας δώσουν.

Jaquou Utopie

Posted in: Ελλάδα